1 YLEISTEN TOIMITUSEHTOJEN SOVELTAMINEN
1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja noudatetaan kaikkiin IS-VET Oy:n (jäljempänä ”Toimittaja”) ja sen asiakkaan (jäljempänä ”Tilaaja”) välisiin tavara- ja/tai palvelutoimituksia koskeviin tilauksiin ja sopimuksiin (kumpikin jäljempänä ”Sopimus”), ellei toisin ole sovittu.
1.2 Näiden yleisten toimitusehtojen mukaisesti toimitettavasta tavarasta ja/tai palvelusta käytetään jäljempänä nimitystä ”Tuote”. Toimitettavia tavaroita ja/tai palveluita voi olla samassa toimituksessa useampia, jolloin niistä kaikista käytetään nimitystä ”Tuote”.
1.3 Tilaajan tilauksen hyväksyminen edellyttää, että Tilaaja on hyväksynyt näiden yleisten toimitusehtojen soveltamisen. Mikäli Tilaaja ei reklamoi näiden yleisten toimitusehtojen soveltamista vastaan viimeistään toimituksen hyväksymisen yhteydessä, Tilaajan katsotaan antaneen hyväksyntänsä näiden ehtojen soveltamiseksi.
2 PIIRUSTUKSET JA ASIAKIRJAT
2.1 Kaikki Toimittajan Tilaajalle toimittamat piirustukset, tekniset asiakirjat ja määrittelyt, jotka koskevat Tuotetta, sen ominaisuuksia tai valmistusta, ovat Toimittajan, sen alihankkijan tai Tuotteen valmistajan omaisuutta ja niitä tulee käsitellä luottamuksellisina.
2.2 Tilaaja ei saa käyttää vastaanottamiaan piirustuksia tai teknisiä asiakirjoja ilman Toimittajan suostumusta muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on alun perin toimitettu.
2.3 Edellä tarkoitettua aineistoa ei saa ilman Toimittajan suostumusta kopioida, jäljentää, välittää tai saattaa kolmannen tahon tietoon.
2.4 Ellei Sopimuksessa ole toisin sovittu, Toimittaja ei ole velvollinen toimittamaan Tuotteen tai varaosien valmistamiseksi tarvittavia piirustuksia tai muita asiakirjoja.
3 IMMATERIAALIOIKEUDET
3.1 Ellei toisin ole sovittu, kaikki Tuotetta, sen määrittelyitä ja muita Tuotteeseen liittyviä asiakirjoja koskevat immateriaalioikeudet ovat Toimittajan, sen alihankkijan tai Tuotteen valmistajan omaisuutta. Tilaaja saa Sopimuksen mukaisen kauppahinnan maksua vastaan rajoitetun ja ei-yksinomaisen lisenssin käyttää Tuotetta, sen määrittelyitä ja muita Tuotteeseen liittyviä asiakirjoja omassa sisäisessä toiminnassaan, tai mikäli niin on kirjallisesti Toimittajan kanssa sovittu, osana toimitusta omalle asiakkaalleen.
4 TOIMITUSEHDOT JA KULJETUS
4.1 Suomen sisäisissä (pois lukien Ahvenanmaa) toimituksissa Toimittaja perii erillisen korvauksen tilauksen koon mukaan. Kaikki lähetykset vakuutetaan Tilaajan nimiin kuljetusriskin varalle. Toimittaja lisää laskuun vakuutusmaksun (0,62% toimituksen arvosta). Toimittaja perii käsittelymaksun 8,20 euroa per tilaus.
4.2 Toimitusaika varastotuotteille on 2-14 työpäivää. Kalusteille toimitusaika sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.
4.3 Muiden kuin kalusteiden osalta Toimittaja ei peri jälkitoimituksista toimitus- eikä rahtimaksua. Toimittajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toimittaa alle 30 euron (alv 0%) arvoisia jälkitoimituksia.
4.4 Muualle kuin Suomeen toimitusehto on EXW IS-VET Oy, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland (Incoterms). Toimittajan ilmoittama toimitusaika on ei-sitova arvio.
4.5 Mikäli rahtipakkauksissa on vaurioita, Tilaajan on ilmoitettava vaurioista välittömästi Toimittajalle.
5 HINNAT JA MAKSUEHDOT
5.1 Hinnat on esitetty euroissa ja ne ovat verottomia nettohintoja. Toimittaja pidättää oikeuden hintojen ja postikulujen muutoksiin.
5.2 Toimittaja laskuttaa Tilaajaa Tuotteen lähetyksen yhteydessä. Maksuaika on seitsemän (7) vuorokautta netto laskun päiväyksestä lukien.
5.3 Mikäli Tilaaja ei maksa laskua sovitussa ajassa tai mikäli Tilaajan luottoluokitus ei enää ole Toimittajan kannalta hyväksyttävällä tasolla, kyseessä on sopimusrikkomus, minkä johdosta Toimittajalla on halutessaan oikeus eräännyttää kaikki saatavansa välittömästi ja vaatia niistä maksua, oikeus saada viivästyskorkoa viivästyneille maksuille ja/tai perua tai lykätä keskeneräisiä toimituksia. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.
6 OMISTUSOIKEUS JA VAARANVASTUU
6.1 Tuotteen omistusoikeus siirtyy Tilaajalle, kun Toimittaja on saanut sovitun maksun kokonaisuudessaan. Vaaranvastuu siirtyy Tilaajalle, kun toimitus on tapahtunut.
7 TAKUU
7.1 Muun kuin Toimittajan valmistaman Tuotteen osalta noudatetaan kyseisen valmistajan omia takuuehtoja. Toimittajan valmistaman Tuotteen osalta noudatetaan kohtien 7.2 – 7.5 ehtoja.
7.2 Toimittaja antaa valmistamilleen välineille viiden (5) vuoden raaka-aine- ja valmistustakuun. Toimittajan teräsrunkokalusteilla ja ripustusjärjestelmillä on kymmenen (10) vuoden takuu. Toimittajan takuuvastuu ei ole voimassa, mikäli Tuotetta muokataan toimituksen jälkeen tai mikäli sitä käytetään jonkun muun tuotteen tai materiaalin yhteydessä tai osana. Toimittaja ei anna mitään muita takuita Tuotteelle.
7.3 Mikäli Tuote ei ole takuun mukainen, Toimittajan takuuvastuu rajoittuu siihen, että se valintansa mukaan joko: (i) palauttaa takuuta täyttämättömästä Tuotteesta saamansa maksun, (ii) vaihtaa kyseisen Tuotteen toiseen Tuotteeseen, tai (iii) mikäli Toimittaja katsoo sen kohtuudella mahdolliseksi, korjaa takuuta täyttämättömän Tuotteen. Tilaajan tulee kirjallisesti reklamoida Toimittajalle, mikäli Tuote ei ole takuun mukainen. Reklamaatio tulee tehdä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa siitä, kun Tilaaja havaitsi, ettei Tuote ole takuun mukainen ja kuitenkin aina viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa toimituksesta. Mikäli reklamaatiota ei tehdä edellä mainitulla tavalla ja edellä mainitussa määräajassa, Toimittaja ei ole vastuussa Tuotteen virheestä tai muusta takuun vastaisista seikoista. Toimittaja ei myöskään ole missään vastuussa Tuotteesta, siinä olevista virheistä tai muista takuun vastaisista seikoista, mikäli Tuotetta on käytetty sen jälkeen, kun Tilaaja havaitsi, ettei Tuote ole takuun mukainen.
7.4 Toimittaja ei ole missään vastuussa Tuotteesta, siinä olevista virheistä tai muista takuun vastaisista seikoista, mikäli Tuotetta on muutettu, säilytetty tai käsitelty väärin tai huolimattomasti tai vahingoitettu tai mikäli Tuotetta on käytetty väärin tavalla, joka vaikuttaa haitallisesti Tuotteen toimintaan.
7.5 Toimittaja toimittaa laitteisiin varaosia ja huolto toimii Toimittajan tehtaalla Iisalmessa.
7.6 Mahdolliset palautukset ja tuotevaihdot tulee sopia aina erikseen ja Tuotteiden tulee tällöin olla uutta vastaavassa kunnossa ja alkuperäisisissä pakkauksissaan. Kalusteilla ja erikseen tilattavilla projektikohtaisilla välineillä ei kuitenkaan ole vaihto- eikä palautusoikeutta.
8 VASTUUNRAJOITUS
8.1 Toimittajan vastuu Tuotteen käytöstä tai Tuotteen virheestä tai muusta sopimusrikkomuksesta aiheutuvasta vahingosta on kaikissa olosuhteissa rajoitettu enimmillään Tuotteen arvonlisäverottomaan myyntihintaan. Missään olosuhteissa Toimittaja ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä; muusta vahingosta, joka johtuu siitä, ettei Tuotetta voida käyttää tarkoitetulla tavalla; voitosta, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että Tilaajan sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein; vahingosta, joka johtuu muun omaisuuden kuin myydyn Tuotteen vahingoittumisesta; muusta samankaltaisesta, vaikeasti ennakoitavasta vahingosta; tai muusta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.
9 VIENTIRAJOITUKSET
9.1 Tilaaja on vastuussa kaikista Tuotetta koskevista vienti- ja tuontiluvista, ellei toisin ole sovittu. Kemikaalit tai kemikaaleja sisältävä Tuote voivat vaatia loppukäyttäjätodistuksen tai niitä voi koskea muita myynti- ja vientirajoituksia.
9.2 Käyttöturvallisuustiedotteet ovat kemikaalipakkauksiin teipattuna NFC- ja QR-tunnisteina. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat myös saatavilla Toimittajan verkkosivuilla (www.isvet.fi) vapaasti ladattavana PDF-tiedostona.
9.3 Toimittaja lähettää Tilaajalle tiedustelun ja/tai lupahakemuksen ennen kemikaalien tai kemikaaleja sisältävän Tuotteen toimittamista, ja suorittaa toimituksen vasta lupaehtojen täytyttyä. Toimittaja ei ole velvollinen tekemään toimitusta, mikäli lupaehdot eivät täyty.
10 LUOTTAMUKSELLISUUS
10.1 Tilaajan tulee käsitellä luottamuksellisesti kaikkia Toimittajalta tai sen toimittajilta tämän liikesuhteen yhteydessä saamiaan teknisiä, kaupallisia, liiketoimintaan liittyviä, taloudellisia ja yritystä koskevia tietoja. Tilaajan tulee tehdä parhaansa suojellakseen edellä mainittuja tietoja epäasialliselta, oikeudettomalta, huolimattomalta tai varomattomalta kolmannen tahon tietoon päätymiseltä. Tämän kohdan 10.1 velvoitteet säilyvät voimassa kymmenen (10) vuoden ajan Sopimuksen päiväyksestä lukien, vaikka Sopimus lakkaisi olemasta voimassa sitä ennen.
10.2 Osapuolet ovat voineet tehdä erillisen luottamuksellisuus- tai salassapitosopimuksen liittyen Sopimuksessa tarkoitettuun kauppaan. Mikäli tällainen erillinen luottamuksellisuus- tai salassapitosopimus on tehty, sen ehtoja sovelletaan ensisijaisesti ennen näiden yleisten toimitusehtojen luottamuksellisuusehtoja.
11 YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)
11.1 Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopijapuolista riippumaton ja jonka estävää vaikutusta ei voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, pandemia, luonnonmullistus, yleisen liikenteen ja energiajakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy.
11.2 Sopimusvelvoitteen täyttämisen viivästyessä ylivoimaisesta esteestä johtuen sopimusvelvoitteen täyttämiselle sovittua aikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.
11.3 Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan osapuolen tulee viivytyksettä ilmoittaa kirjallisesti toiselle osapuolelle ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta ja sen lakkaamisesta.
11.4 Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa Sopimus ilmoittamalla sitä kirjallisesti toiselle osapuolelle, mikäli ylivoimainen este viivästyttää Sopimuksen täyttämistä yli kuusi (6) kuukautta.
12 ENNAKOITU SOPIMUKSEN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
12.1 Näiden yleisten toimitusehtojen muista määräyksistä huolimatta Toimittajalla on oikeus keskeyttää sopimusvelvoitteidensa täyttäminen silloin, kun olosuhteiden perusteella on selvää, että Tilaaja ei pysty täyttämään sopimusvelvoitteitaan tai ei muutoin täytä sopimusvelvoitteitaan. Toimittajan tulee välittömästi ilmoittaa kirjallisesti Tilaajalle, mikäli Toimittaja käyttää tässä tarkoitettua keskeyttämisoikeuttaan.
13 SOPIMUKSEN PURKAMINEN
13.1 Toimittajalla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli Tilaaja syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen eikä korjaa rikkomustaan neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun Toimittaja reklamoi kyseistä rikkomuksesta.
14 ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI
14.1 Sopimukseen ja näihin yleisiin toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta YK:n kauppalakia (CISG).
14.2 Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on englanti.
14.3 Mikäli riidan molemmat osapuolet ovat suomalaisia oikeushenkilöitä, niin edellä kohdassa 14.2 todetusta huolimatta sopimuksesta aiheutuvat riidat, joita ei keskinäisin neuvotteluin saada ratkaistua, ratkaistaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.
14.4 Mikäli jokin näiden yleisten toimitusehtojen tai Sopimuksen ehto olisi mitätön tai pätemätön, tämä ei kuitenkaan vaikuta näiden ehtojen tai Sopimuksen muihin ehtoihin, jotka pysyvät siten voimassa lain sallimissa rajoissa.
15 MUUT EHDOT
15.1 Toimittaja pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ja tehdä muutoksia Tuotteisiin ja niiden varustukseen ilman ennakkoilmoitusta. Toimittaja pidättää oikeuden muuttaa näitä yleisiä toimitusehtoja. Tilaajan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin Toimittajan toimitusehtoihin.

1 YLEISTEN TOIMITUSEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja noudatetaan kaikkiin Sisuline Oy:n (jäljempänä ”Toimittaja”) ja sen asiakkaan (jäljempänä ”Tilaaja”) välisiin tavara- ja/tai palvelutoimituksia koskeviin tilauksiin ja sopimuksiin (kumpikin jäljempänä ”Sopimus”), ellei toisin ole sovittu.

1.2 Näiden yleisten toimitusehtojen mukaisesti toimitettavasta tavarasta ja/tai palvelusta käytetään jäljempänä nimitystä ”Tuote”. Toimitettavia tavaroita ja/tai palveluita voi olla samassa toimituksessa useampia, jolloin niistä kaikista käytetään nimitystä ”Tuote”.

1.3 Tilaajan tilauksen hyväksyminen edellyttää, että Tilaaja on hyväksynyt näiden yleisten toimitusehtojen soveltamisen. Mikäli Tilaaja ei reklamoi näiden yleisten toimitusehtojen soveltamista vastaan viimeistään toimituksen hyväksymisen yhteydessä, Tilaajan katsotaan antaneen hyväksyntänsä näiden ehtojen soveltamiseksi.
 

2 PIIRUSTUKSET JA ASIAKIRJAT

2.1 Kaikki Toimittajan Tilaajalle toimittamat piirustukset, tekniset asiakirjat ja määrittelyt, jotka koskevat Tuotetta, sen ominaisuuksia tai valmistusta, ovat Toimittajan, sen alihankkijan tai Tuotteen valmistajan omaisuutta ja niitä tulee käsitellä luottamuksellisina.

2.2 Tilaaja ei saa käyttää vastaanottamiaan piirustuksia tai teknisiä asiakirjoja ilman Toimittajan suostumusta muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on alun perin toimitettu.

2.3 Edellä tarkoitettua aineistoa ei saa ilman Toimittajan suostumusta kopioida, jäljentää, välittää tai saattaa kolmannen tahon tietoon.

2.4 Ellei Sopimuksessa ole toisin sovittu, Toimittaja ei ole velvollinen toimittamaan Tuotteen tai varaosien valmistamiseksi tarvittavia piirustuksia tai muita asiakirjoja.
 

3 IMMATERIAALIOIKEUDET

3.1 Ellei toisin ole sovittu, kaikki Tuotetta, sen määrittelyitä ja muita Tuotteeseen liittyviä asiakirjoja koskevat immateriaalioikeudet ovat Toimittajan, sen alihankkijan tai Tuotteen valmistajan omaisuutta. Tilaaja saa Sopimuksen mukaisen kauppahinnan maksua vastaan rajoitetun ja ei-yksinomaisen lisenssin käyttää Tuotetta, sen määrittelyitä ja muita Tuotteeseen liittyviä asiakirjoja omassa sisäisessä toiminnassaan, tai mikäli niin on kirjallisesti Toimittajan kanssa sovittu, osana toimitusta omalle asiakkaalleen.
 

4 TOIMITUSEHDOT JA KULJETUS

4.1 Suomen sisäisissä (pois lukien Ahvenanmaa) toimituksissa Toimittaja perii erillisen korvauksen tilauksen koon mukaan. Kaikki lähetykset vakuutetaan Tilaajan nimiin kuljetusriskin varalle. Toimittaja lisää laskuun vakuutusmaksun (0,62% toimituksen arvosta). Toimittaja perii käsittelymaksun 9,90 (alv 0 %) euroa per tilaus sekä pakkaus-/kuljetuskustannukset. Mikäli tuotteiden arvo on alle 100 euroa (alv 0 %), Toimittaja perii lisäksi pientoimituslisän 19,90 euroa (alv 0 %).

4.2 Toimitusaika varastotuotteille on 2-14 työpäivää. Kalusteille toimitusaika sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

4.3 Muiden kuin kalusteiden osalta Toimittaja ei peri jälkitoimituksista toimitus- eikä rahtimaksua. Toimittajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toimittaa alle 30 euron (alv 0%) arvoisia jälkitoimituksia.

4.4 Muualle kuin Suomeen toimitusehto on EXW Sisuline Oy, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland (Incoterms). Toimittajan ilmoittama toimitusaika on ei-sitova arvio.

4.5 Mikäli rahtipakkauksissa on vaurioita, Tilaajan on ilmoitettava vaurioista välittömästi Toimittajalle.
 

5 HINNAT JA MAKSUEHDOT

5.1 Hinnat on esitetty euroissa ja ne ovat verottomia nettohintoja. Toimittaja pidättää oikeuden hintojen ja postikulujen muutoksiin.

5.2 Toimittaja laskuttaa Tilaajaa Tuotteen lähetyksen yhteydessä. Maksuaika on seitsemän (7) vuorokautta netto laskun päiväyksestä lukien.

5.3 Mikäli Tilaaja ei maksa laskua sovitussa ajassa tai mikäli Tilaajan luottoluokitus ei enää ole Toimittajan kannalta hyväksyttävällä tasolla, kyseessä on sopimusrikkomus, minkä johdosta Toimittajalla on halutessaan oikeus eräännyttää kaikki saatavansa välittömästi ja vaatia niistä maksua, oikeus saada viivästyskorkoa viivästyneille maksuille ja/tai perua tai lykätä keskeneräisiä toimituksia. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.
 

6 OMISTUSOIKEUS JA VAARANVASTUU

6.1 Tuotteen omistusoikeus siirtyy Tilaajalle, kun Toimittaja on saanut sovitun maksun kokonaisuudessaan. Vaaranvastuu siirtyy Tilaajalle, kun toimitus on tapahtunut.
 

7 TAKUU

7.1 Muun kuin Toimittajan valmistaman Tuotteen osalta noudatetaan kyseisen valmistajan omia takuuehtoja. Toimittajan valmistaman Tuotteen osalta noudatetaan kohtien 7.2 – 7.5 ehtoja.

7.2 Toimittaja antaa valmistamilleen välineille viiden (5) vuoden raaka-aine- ja valmistustakuun. Toimittajan teräsrunkokalusteilla ja ripustusjärjestelmillä on kymmenen (10) vuoden takuu. Toimittajan takuuvastuu ei ole voimassa, mikäli Tuotetta muokataan toimituksen jälkeen tai mikäli sitä käytetään jonkun muun tuotteen tai materiaalin yhteydessä tai osana. Toimittaja ei anna mitään muita takuita Tuotteelle.

7.3 Mikäli Tuote ei ole takuun mukainen, Toimittajan takuuvastuu rajoittuu siihen, että se valintansa mukaan joko: (i) palauttaa takuuta täyttämättömästä Tuotteesta saamansa maksun, (ii) vaihtaa kyseisen Tuotteen toiseen Tuotteeseen, tai (iii) mikäli Toimittaja katsoo sen kohtuudella mahdolliseksi, korjaa takuuta täyttämättömän Tuotteen. Tilaajan tulee kirjallisesti reklamoida Toimittajalle, mikäli Tuote ei ole takuun mukainen. Reklamaatio tulee tehdä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa siitä, kun Tilaaja havaitsi, ettei Tuote ole takuun mukainen ja kuitenkin aina viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa toimituksesta. Mikäli reklamaatiota ei tehdä edellä mainitulla tavalla ja edellä mainitussa määräajassa, Toimittaja ei ole vastuussa Tuotteen virheestä tai muusta takuun vastaisista seikoista. Toimittaja ei myöskään ole missään vastuussa Tuotteesta, siinä olevista virheistä tai muista takuun vastaisista seikoista, mikäli Tuotetta on käytetty sen jälkeen, kun Tilaaja havaitsi, ettei Tuote ole takuun mukainen.

7.4 Toimittaja ei ole missään vastuussa Tuotteesta, siinä olevista virheistä tai muista takuun vastaisista seikoista, mikäli Tuotetta on muutettu, säilytetty tai käsitelty väärin tai huolimattomasti tai vahingoitettu tai mikäli Tuotetta on käytetty väärin tavalla, joka vaikuttaa haitallisesti Tuotteen toimintaan.

7.5 Toimittaja toimittaa laitteisiin varaosia ja huolto toimii Toimittajan tehtaalla Iisalmessa.

7.6 Mahdolliset palautukset ja tuotevaihdot tulee sopia aina erikseen ja Tuotteiden tulee tällöin olla uutta vastaavassa kunnossa ja alkuperäisisissä pakkauksissaan. Kalusteilla ja erikseen tilattavilla projektikohtaisilla välineillä ei kuitenkaan ole vaihto- eikä palautusoikeutta.
 

8 VASTUUNRAJOITUS

8.1 Toimittajan vastuu Tuotteen käytöstä tai Tuotteen virheestä tai muusta sopimusrikkomuksesta aiheutuvasta vahingosta on kaikissa olosuhteissa rajoitettu enimmillään Tuotteen arvonlisäverottomaan myyntihintaan. Missään olosuhteissa Toimittaja ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä; muusta vahingosta, joka johtuu siitä, ettei Tuotetta voida käyttää tarkoitetulla tavalla; voitosta, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että Tilaajan sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein; vahingosta, joka johtuu muun omaisuuden kuin myydyn Tuotteen vahingoittumisesta; muusta samankaltaisesta, vaikeasti ennakoitavasta vahingosta; tai muusta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.
 

9 VIENTIRAJOITUKSET

9.1 Tilaaja on vastuussa kaikista Tuotetta koskevista vienti- ja tuontiluvista, ellei toisin ole sovittu. Kemikaalit tai kemikaaleja sisältävä Tuote voivat vaatia loppukäyttäjätodistuksen tai niitä voi koskea muita myynti- ja vientirajoituksia.

9.2 Käyttöturvallisuustiedotteet ovat kemikaalipakkauksiin teipattuna NFC- ja QR-tunnisteina. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat myös saatavilla Toimittajan verkkosivuilla (www.isvet.fi) vapaasti ladattavana PDF-tiedostona.

9.3 Toimittaja lähettää Tilaajalle tiedustelun ja/tai lupahakemuksen ennen kemikaalien tai kemikaaleja sisältävän Tuotteen toimittamista, ja suorittaa toimituksen vasta lupaehtojen täytyttyä. Toimittaja ei ole velvollinen tekemään toimitusta, mikäli lupaehdot eivät täyty.
 

10 LUOTTAMUKSELLISUUS

10.1 Tilaajan tulee käsitellä luottamuksellisesti kaikkia Toimittajalta tai sen toimittajilta tämän liikesuhteen yhteydessä saamiaan teknisiä, kaupallisia, liiketoimintaan liittyviä, taloudellisia ja yritystä koskevia tietoja. Tilaajan tulee tehdä parhaansa suojellakseen edellä mainittuja tietoja epäasialliselta, oikeudettomalta, huolimattomalta tai varomattomalta kolmannen tahon tietoon päätymiseltä. Tämän kohdan 10.1 velvoitteet säilyvät voimassa kymmenen (10) vuoden ajan Sopimuksen päiväyksestä lukien, vaikka Sopimus lakkaisi olemasta voimassa sitä ennen.

10.2 Osapuolet ovat voineet tehdä erillisen luottamuksellisuus- tai salassapitosopimuksen liittyen Sopimuksessa tarkoitettuun kauppaan. Mikäli tällainen erillinen luottamuksellisuus- tai salassapitosopimus on tehty, sen ehtoja sovelletaan ensisijaisesti ennen näiden yleisten toimitusehtojen luottamuksellisuusehtoja.
 

11 YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)

11.1 Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopijapuolista riippumaton ja jonka estävää vaikutusta ei voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, pandemia, luonnonmullistus, yleisen liikenteen ja energiajakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy.

11.2 Sopimusvelvoitteen täyttämisen viivästyessä ylivoimaisesta esteestä johtuen sopimusvelvoitteen täyttämiselle sovittua aikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

11.3 Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan osapuolen tulee viivytyksettä ilmoittaa kirjallisesti toiselle osapuolelle ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta ja sen lakkaamisesta.

11.4 Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa Sopimus ilmoittamalla sitä kirjallisesti toiselle osapuolelle, mikäli ylivoimainen este viivästyttää Sopimuksen täyttämistä yli kuusi (6) kuukautta.
 

12 ENNAKOITU SOPIMUKSEN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN

12.1 Näiden yleisten toimitusehtojen muista määräyksistä huolimatta Toimittajalla on oikeus keskeyttää sopimusvelvoitteidensa täyttäminen silloin, kun olosuhteiden perusteella on selvää, että Tilaaja ei pysty täyttämään sopimusvelvoitteitaan tai ei muutoin täytä sopimusvelvoitteitaan. Toimittajan tulee välittömästi ilmoittaa kirjallisesti Tilaajalle, mikäli Toimittaja käyttää tässä tarkoitettua keskeyttämisoikeuttaan.
 

13 SOPIMUKSEN PURKAMINEN

13.1 Toimittajalla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli Tilaaja syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen eikä korjaa rikkomustaan neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun Toimittaja reklamoi kyseistä rikkomuksesta.
 

14 ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI

14.1 Sopimukseen ja näihin yleisiin toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta YK:n kauppalakia (CISG).

14.2 Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on englanti.

14.3 Mikäli riidan molemmat osapuolet ovat suomalaisia oikeushenkilöitä, niin edellä kohdassa 14.2 todetusta huolimatta sopimuksesta aiheutuvat riidat, joita ei keskinäisin neuvotteluin saada ratkaistua, ratkaistaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.

14.4 Mikäli jokin näiden yleisten toimitusehtojen tai Sopimuksen ehto olisi mitätön tai pätemätön, tämä ei kuitenkaan vaikuta näiden ehtojen tai Sopimuksen muihin ehtoihin, jotka pysyvät siten voimassa lain sallimissa rajoissa.
 

15 MUUT EHDOT

15.1 Toimittaja pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ja tehdä muutoksia Tuotteisiin ja niiden varustukseen ilman ennakkoilmoitusta. Toimittaja pidättää oikeuden muuttaa näitä yleisiä toimitusehtoja. Tilaajan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin Toimittajan toimitusehtoihin.